Pravidlá súťaže o bežecké oblečenie a doplnky

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže o bežecké oblečenie a doplnky (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 

so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

IČO: 35 942 436 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B 

(ďalej len „usporiadateľ“). 

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž bude trvať v období od 23.7.2021 do 6.8.2021. Do súťaže je možné sa zapojiť len v období trvania súťaže.

3. Účastníci súťaže 

Účastníkom súťaže sa podľa týchto pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá:

  • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
  • najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže podľa bodu č. 4 týchto pravidiel dovŕšila vek 18 rokov a
  • ktorá splní podmienky zaradenia do súťaže podľa bodu č. 4  týchto pravidiel.

            (ďalej len „účastník súťaže“)

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci usporiadateľa, ako ani spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do súťaže

Do súťaže bude pre účely žrebovania zaradená fyzická osoba spĺňajúca podmienky podľa bodu č. 3 týchto pravidiel, ktorá sa do súťaže zapojí tým, že pod príspevok usporiadateľa uverejnený na sociálnej sieti Facebook v znení „Prečo a s kým radi beháte alebo by ste chceli začať“ zverejní komentár, v ktorom odpovie na uvedenú otázku.

Do súťaže sa môže každý účastník súťaže zapojiť iba raz.

5. Žrebovanie

Žrebovanie výhercov sa uskutoční po uplynutí doby trvania súťaže podľa bodu č. 2 týchto pravidiel, a to najneskôr do 31. 8. 2021. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci súťaže spĺňajúci podmienky podľa bodu č. 3 týchto pravidiel, pričom usporiadateľ vyžrebuje celkovo 4 výhercov.

6. Výhra 

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovné výhry:

  • dvom vyžrebovaným výhercom odovzdá tričko zo slovenskej olympijskej kolekcie a bežeckú čelenku, 
  • jednému vyžrebovanému výhercovi odovzdá tričko zo slovenskej olympijskej kolekcie a športovú fľašu 
  • jednému vyžrebovanému výhercovi odovzdá tričko zo slovenskej olympijskej kolekcie, tepláky a knihu v prípade, ak tento vyžrebovaný výherca bude zároveň poistencom usporiadateľa. 

7. Oznámenie výhry

Usporiadateľ  kontaktuje výhercov prostredníctvom sociálnej siete, na ktorej uverejnili svoj komentár podľa bodu č. 4 týchto pravidiel. Usporiadateľ zároveň požiada každého výhercu o zaslanie poštovej adresy na území Slovenskej republiky, na ktorú bude následne zo strany usporiadateľa výhercovi zaslaná výhra. 

V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, alebo v prípade, ak bude zistené, že vyžrebovaný výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa bodu č. 3 týchto pravidiel, bude vyžrebovaný nový výherca.

8. Osobné údaje

Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a poštová adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu troch mesiacov odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.

Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk.

9. Dane

Výherca súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj podmienok zaradenia do súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier.. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na webovej stránke akobuk.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na stránke dovera.sk/pravidla-sutaze.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníka súťaže, ak je obsah jeho súťažného komentára vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a zároveň si vyhradzuje právo tento komentár zmazať. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný účet.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle pravidiel.

Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť, či nedostupnosť sociálnej siete, ani za iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

V Bratislave, 20. 07. 2021

odporúčané články:

Pridať komentár

Zadajte meno
Nesprávny email
Zadajte komentár