Otestujte sa v bežeckom kvíze a hrajte o zaujímavé ceny

Čo môžete vyhrať? 

Pre troch výhercov sme si pripravili: 

  • 3x vibrujúcu elektronickú masážnu trojnožku
  • 3x knihu Bežec a zranenia 
  • 3x taštičku prvej pomoci

Ako sa zapojiť do súťaže? 

Stačí, ak zodpoviete všetky otázky kvízu XX  do XX. marca 2024 so svojou emailovou adresou.. 

Víťazov vylosujeme zo všetkých emailových adries do ………….. 

Podmienky súťaže

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže „OTESTUJTE SA V BEŽECKOM KVÍZE A HRAJTE O ZAUJÍMAVÉ CENY“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž bude trvať do ……

3. Účastníci súťaže 

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšila 18. rok života a
  • ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel.

            (ďalej len „účastník súťaže“)

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci usporiadateľa ani spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do súťaže

Do žrebovania bude zaradený účastník súťaže podľa bodu 3 týchto pravidiel, ktorý do XX. XX. 2024 zodpovie všetkých 5 otázok v kvíze, ktorý vyplní na sociálnej sieti Facebook.

Do súťaže sa môže každý účastník súťaže zapojiť iba raz.

Usporiadateľ vyžrebuje 3 výhercov.

Výhercov vyžrebujeme do … 2024.

5. Žrebovanie

Usporiadateľ po skončení súťaže vyžrebuje do YY. YY. 2024 zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí spĺňajú pravidlá súťaže, 3 výhercov.

6. Výhra 

Usporiadateľ odovzdá trom výhercom nasledovnú výhru:

  • 3x vibrujúcu elektronickú masážnu trojnožku
  • 3x knihu Bežec a zranenia 
  • 3x taštičku prvej pomoci

7. Oznámenie výhry

Usporiadateľ na základe uvedeného e-mailu kontaktuje výhercu. Výherca bude vyzvaný, aby usporiadateľovi zadal e-mailovú adresu, na ktorú usporiadateľ pošle výhru. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca.

8. Osobné údaje

Odoslaním e-mailu udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), sú prístupné na www.dovera.sk.

9. Dane

Výherca súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na webovej stránke akobuk.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže ani v súvislosti s neprijatím, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníka súťaže, ak je obsah jeho súťažného e-mailu vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento e-mail zmazať. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle pravidiel.

Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete ani za iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

V Bratislave, 28. 2. 2024