Zapojte sa do bežeckej výzvy a hrajte o skvelé ceny

Rozhodli ste sa vybehnúť spolu s Gabom Švajdom? Aby ste mali ešte väčšiu motiváciu, prečo pravidelne trénovať, pripravili sme si pre vás súťaž!

Čo môžete vyhrať? 

Pre dvoch výhercov sme si pripravili: 

Balíček, v ktorom bude znovupoužiteľná fľaša Equa ideálna na tréning, tričko z olympijskej kolekcie, kniha o behu a potítko na zápästie.

Ak ste poistencom Dôvery, môžete súťažiť aj o hlavnú cenu, ktorou je tričko z olympijskej kolekcie a individuálny tréning s Gabom Švajdom

Vyhrajte individuálnym tréning s Gabom Švajdom

Ako sa zapojiť do súťaže? 

Stačí, ak nám do 17. septembra 2021 pošlete na info@akobuk.sk popis toho, ako ste na tom boli s behom na začiatku výzvy a ako ste sa zatiaľ zlepšili. 🙂 Spravíte nám radosť, ak pridáte aj fotku alebo screenshot z bežeckej aplikácie.

Pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže „ZAPOJTE SA DO BEŽECKEJ VÝZVY A HRAJTE O SKVELÉ CENY“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 

so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

IČO: 35 942 436 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B 

(ďalej len „usporiadateľ“). 

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž bude trvať od 22.7.2021 do 17.9.2021.

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá:

  • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
  • v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšila vek najmenej 18 rokov a
  • ktorá splní podmienky zaradenia do súťaže podľa bodu č. 4 týchto pravidiel.

            (ďalej len „účastník súťaže“)

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci usporiadateľa, ako ani spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto súťaže, vrátane ich zamestnancov. 

4. Zaradenie do súťaže

Do súťaže bude pre účely žrebovania zaradený účastník súťaže podľa bodu č. 3 týchto pravidiel, ktorý sa najneskôr do 17.9.2021 (vrátane) zapojí do súťaže tým, že pošle na e-mailovú adresu: info@akobuk.sk popis toho, ako na tom bol s behom na začiatku výzvy a ako sa v priebehu výzvy zlepšil.

Do súťaže sa môže každý účastník súťaže zapojiť iba raz. V prípade, ak bude na vyššie uvádzanú e-mailovú adresu doručených viacero e-mailových správ od toho istého účastníka súťaže, do súťaže bude pre účely žrebovania zaradený iba raz.

5. Žrebovanie

Žrebovanie výhercov sa uskutoční po uplynutí doby trvania súťaže podľa bodu č. 2 týchto pravidiel, a to najneskôr do 30.9.2021. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci súťaže spĺňajúci podmienky podľa bodu č. 3 týchto pravidiel, pričom usporiadateľ zo všetkých účastníkov súťaže vyžrebuje celkovo 3 výhercov. 

6. Výhra

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:

  • dvom vyžrebovaným výhercom odovzdá balíček obsahujúci znovupoužiteľnú fľašu Equa, tričko z olympijskej kolekcie, knihu o behu a potítko na zápästie
  • jeden vyžrebovaný výherca, ktorý je poistencom usporiadateľa získa tričko z olympijskej kolekcie a individuálny tréning s profesionálnym bežcom Gabom Švajdom.

7. Oznámenie výhry

Usporiadateľ kontaktuje výhercov prostredníctvom e-mailovej správy, ktorá bude výhercom zaslaná na e-mailovú adresu, z ktorej sa zapojili do súťaže podľa bodu č. 4 týchto pravidiel.. Usporiadateľ zároveň požiada každého výhercu o zaslanie poštovej adresy na území Slovenskej republiky, na ktorú mu bude následne zaslaná výhra. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, alebo v prípade, ak bude zistené, že vyžrebovaný výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa bodu č. 3 týchto pravidiel, bude vyžrebovaný nový výherca.

8. Osobné údaje

Zapojením sa do súťaže podľa bodu č. 4 týchto podmienok udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a poštová adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu štyroch mesiacov odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať, a to e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.


Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk.

9. Dane

Výherca súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj podmienok zaradenia do súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na webovej stránke akobuk.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, ako i v súvislosti s neprijatím, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníka súťaže, ak je obsah jeho súťažného e-mailu vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento e-mail zmazať. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle pravidiel.

Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, nedostupnosť e-mailových schránok, ako ani za iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže

Zaslaním svojich fotografií do súťaže „ZAPOJTE SA DO BEŽECKEJ VÝZVY A HRAJTE O SKVELÉ CENY“ (ďalej len „súťaž“) dobrovoľne udeľujete súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie“) obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sa, vložka č. 3627/B („zdravotná poisťovňa“) so spracovaním vašich fotografií pre potreby vyhodnotenia súťaže. 

Súhlasím s použitím týchto fotografií na účel zverejnenia výsledkov súťaže, pričom fotografie môžu byť zverejnené a šírené na sociálnych sieťach organizátora súťaže. Svoj súhlas udeľujem na dobu 2 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu. Beriem na vedomie, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla zdravotnej poisťovne, alebo odovzdaním písomného odvolania na ktorejkoľvek pobočke zdravotnej poisťovne alebo jeho doručením elektronicky, zaslaním emailu so žiadosťou o odvolanie súhlasu na adresu: beh@dovera.sk.

V Bratislave, 20. 7. 2021

odporúčané články:

Pridať komentár

Zadajte meno
Nesprávny email
Zadajte komentár