Je odpustenie dôležité pre naše zdravie?

Na túto otázku odpovedajú výsledky 33-ročného výskumu amerického profesora Roberta Enrighta, ktorý je psychológom na Wisconsinskej univerzite.

Naša psychika ovplyvňuje celý organizmus. Je to síce známa vec, ale dnes ju čím ďalej, tým lepšie opisuje nový vedný odbor psycho-neuro-endokrinno-imunológia. Psychické zdravie priamo ovplyvňuje našu imunitu.  A imunita je zodpovedná za udržiavanie nášho fyzického zdravia. 

Imunitný dozor je činnosť, ktorú náš imunitný systém neprestajne vykonáva v našom tele prostredníctvom miliónov inteligentných buniek ‒ bielych krviniek. V krvi je päť typov bielych krviniek: neutrofily, lymfocyty, monocyty, eozinofily a bazofily. Mohli by sme ich prirovnať k dobre vycvičenej armáde s rozličnými bojovými jednotkami. Pod vplyvom dlhodobého stresu alebo vnútorného napätia toto dobre vyškolené obranné vojsko postupne slabne a vonkajší i vnútorní nepriatelia útočia na všetky orgány ľudského tela. Prichádza ochorenie, či už infekčné, autoimúnne alebo malígne. Silu nášho obranného systému veľmi znižuje aj dlhodobý hnev a ten pravdepodobne prispieva aj k vzniku rakoviny. 

Terapia odpúšťaním alebo Forgiveness Therapy

Profesor Robert Enright vytvoril a definoval terapiu odpúšťaním (Forgiveness Therapy). Účastníkom klinických štúdií, ktoré sa uskutočnili v rámci jeho výskumu, sa výrazne zlepšili rôzne zdravotné ukazovatele. Po absolvovaní Forgiveness Therapy sa negatívne príznaky ich chorôb zmiernili, až úplne vymizli. 

Pre záujemcu o túto terapiu je dôležité správne pochopiť jej kľúčové princípy, aby bola skutočne účinná. Mnohí ľudia si terapiu odpustením zamieňajú za liečbu úzkostí, depresie alebo dokonca si ju mýlia so zmierením sa s nepriateľom. Treba si uvedomiť, že odpustenie nie je jednoduché vyhlásenie „odpúšťam ti”, ak človek v srdci naďalej prechováva nenávisť. Nie je to zbraň ani prostriedok na citové poškodenie nepriateľa. Odpustenie v žiadnom prípade neznamená prehliadnutie nespravodlivosti (chyby), ktorú vinník spôsobil. 

Odpustenie nie je rýchly akt alebo čin podobný prehltnutiu tabletky proti bolesti. Je to obyčajne dlhodobý proces, ktorý by sa mal postupne zmeniť na životný postoj.¹ 

Odpustenie nie je zmierenie – preto je možné odpustiť napríklad aj svojmu otcovi, ktorý zomrel. Cieľom odpustenia nie je hlavne zahojiť všetky rany poškodeného človeka, ale je to prednostne vysoko humánny postoj, ktorý šíri dobro medzi ľuďmi.

Čo je teda odpúšťanie (anglicky forgiveness)? Prenesene povedané, je to forma dobra. V centre tohto dobra je láska. Ak poškodený človek odpúšťa vinníkovi v hĺbke svojho srdca, snaží sa, ako najlepšie vie, prejaviť lásku tomu, kto ho zranil. Je to veľmi náročný cieľ a obyčajne vyžaduje dlhodobé úsilie. Hlavným prejavom tejto lásky je milosrdenstvo. 

Milosrdenstvo je ponúknutie druhému človeku to, čo si pre svoje predchádzajúce správanie bez rešpektu, štedrosti a lásky vôbec nezaslúži. A to je jadro problému. Moderné ľudské kultúry, školské systémy, dokonca rodinné spoločenstvo nás vychovávajú a vedú k dôslednému uplatneniu spravodlivosti, ale len málo vieme o milosrdenstve. Spravodlivosť v nás rodí hnev, ktorý je principiálne dôležitý na ochranu našej integrity. No len málo z nás vie, ako narábať s dlhodobým hnevom. Ako hnev spracovať, nie iba potlačiť. Potlačený hnev poškodzuje naše zdravie. 

Malé zamyslenie. Čo keby sa predmet Odpustenie začal vyučovať v školách? Tak by sme sa už od detstva učili náš hnev správne kontrolovať. Bol by pre nás len príležitostnou ochranou a nie živnou pôdou pre naše choroby. Preto v oblastiach, kde hnev a nenávisť poškodzuje vo veľkom rozsahu deti a mládež, začali múdri učitelia hľadať a uplatnovať takéto riešenia. Školské autority v izraelskom Jeruzaleme, v severoírskom Belfaste a najnovšie aj v Hong Kongu, kde náboženské a politické napätie poškodzuje rodiny a celé komunity, pozvali odborníkov z Medzinárodného inštitútu pre odpúšťanie (International Forgiveness Institute), aby predmet Odpustenie zaviedli do miestneho školského systému. Ako dôsledok toho sa začali zlepšovať nielen akademické výsledky žiakov a študentov, ale aj ich psychické zdravie a zdravie ich rodičov. Svedčia o tom mnohé štúdie.² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸

Rozhodni sa odpustiť a zlepší sa tvoj zdravotný stav.

Profesor Enright popísal vo svojom výskume vysokú účinnosť Forgiveness Therapy v oslobodení ľudí od škodlivých účinkov dlhodobého hnevu. Počas svojej prednášky v Darent Valley Hospital v Londýne 2. júna 2016 motivoval mladých lekárov svojimi skúsenosťami o účinnosti tejto liečebnej metódy: „Keď budete robiť medicínsky výskum vo Forgiveness Therapy, buďte pripravení na prekvapujúce výsledky.“ 

Uviedol aj svoje skúsenosti: „Jeden z našich výskumov bol s klientkami, ktoré trpeli depresiou po traume znásilnením. Náš cieľ bol pomôcť im odstrániť príznaky depresie a úzkosti pomocou Forgiveness Therapy. Iní vedci nás odhovárali od tohto výskumu, lebo je neetické ponúkať účastníkom výskumu to, čo sa doteraz nepodarilo zlepšiť inými intervenciami. Po niekoľkotýždňových sedeniach s aplikovaním Forgiveness Therapy sa príznaky depresie nielen zlepšili, ale úplne vymizli.“

Účinky terapie odpúšťaním

Kardiológ  Douglas Russell z William S. Middleton Memorial Veterans Hospital v americkom Madisone s tímom profesora Enrighta ponúkli pacientom s ischémiou srdca popri bežnej kardiologickej liečbe aj terapiu odpúšťaním. Keď porovnali výsledky s kontrolnou skupinou, zistili, že prietok krvi cez koronárne artérie sa výrazne zlepšil u pacientov, ktorí mali desaťtýždňovú intervenciu Forgiveness Therapy.⁹

Doktorka Amy Owenová z americkej Duke University použila protokol profesora Enrighta v štúdii s HIV pacientmi, ktorých rozdelila na dve skupiny. V jednej skupine pacienti absolvovali Forgiveness Therapy. Pacienti v obidvoch skupinách dostávali rovnaké lieky proti vírusu HIV. V priebehu štúdie merala doktorka Owenová počet CD4+ lymfocytov, ktoré ako jediné HIV vírus napáda. Stúpajúci počet CD4+ odzrkadľuje uzdravovanie z infekcie HIV. Doktorka Owenová pozorovala u pacientov, ktorí absolvovali terapiu odpúšťaním, vyššie hodnoty CD4+ lymfocytov ako u skupiny bez Forgiveness Therapy.¹⁰

Doktorka Mary J. Hansenová s tímom profesora Enrighta pozorovali u terminálnych onkologických pacientov, ktorí prešli procesom odpúšťania, zlepšenie psychologických funkcií a obnovenie vzťahov s rodinnými príslušníkmi. Dokonca pozorovali, že aj keď telesné zdravie ďalej chátralo pod tlakom onkologického ochorenia, pacienti popisovali zlepšenie ich psychickej pohody.¹¹

Potlačený hnev a možno aj iné nekontrolované emócie môžu byť často spúšťacím mechanizmom závislosti od drog. Terapia odpúšťaním dokáže oslobodiť od patologického hnevu. Doktorka Wei-Fen Linová so spolupracovníkmi z University of Wisconsin v Madisone uskutočnili výskum u pacientov s drogovou závislosťou. Pacienti mali dvanásť sedení Forgiveness Therapy s terapeutom dvakrát do týždňa s vynikajúcimi výsledkami.¹²

Tieto výsledky znamenajú nové terapeutické možnosti v internej medicíne, medicíne infekčných chorôb, paliatívnej medicíne, psychiatrii a v onkológii popri štandardnej farmakoterapii, teda liečbe pomocou liekov.

Od dlhodobo potláčaného hnevu k rakovine

Od roku 1975 sa vo vedeckej literatúre objavujú články o súvislosti medzi potláčaným hnevom so vznikom rakoviny.¹³ Výskumníci Greer a Morris popísali súvislosť medzi výskytom potlačeného hnevu a rakovinou prsníka u 160 žien.¹⁴

V roku 2000 doktor Thomas so svojím tímom spracovali dostupné údaje z odbornej literatúry, ktoré sa týkajú vzťahu hnevu a rakoviny. Prišli tak na vysoký výskyt potlačeného hnevu u pacientov s rakovinou a poukázali naň ako na možný faktor v procese vzniku ochorenia.¹⁵

Doktor Reynolds s kolegami popísali na veľkom súbore žien s rakovinou prsníka, že tie, ktoré vedeli lepšie vyjadriť svoje emócie, žili dlhšie aj napriek chorobe.¹⁶ Doktor Penedo a jeho spolupracovníci zas popísali zhoršenie imunitného dozoru, ktoré spôsobil potlačený hnev, u mužov s rakovinou prostaty.¹⁷

Doktor Benjamin Chapman z University of Rochester v USA s kolegami spracoval údaje 729 onkologických pacientov v registri General Social Survey-National Death Index a zistili, že tí z nich, ktorí potláčali svoje emócie, žili kratšie.¹⁸

Forgiveness Therapy na Slovensku

Aké sú skúsenosti s terapiou odpúšťaním v medicíne a psychológii na Slovensku? Odpoveď na to by mohol dať nový imuno-onkologický výskum Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave pod vedením doktora Jána Sedláka s intervenciou Forgiveness Therapy. Profesor Enright z International Forgiveness Institute v Madisone vyškolil na tento výskum terapeutov Veroniku Chlebcovú, Ľudmilu Panekovú a Stanislavu Gregor Sorgerovú, ktoré pracujú pod vedením docentky Evy Naništovej, dekanky Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Z dôvodu pandémie budú sedenia s terapeutmi prebiehať cez internet. Pacienti z celého Slovenska tak nebudú musieť cestovať do Bratislavy. Štúdia je určená pre pacientov s mnohopočetným myelómom (rakovina krvi a imunitného systému). Názov tejto štúdie je „Návrat ku zdraviu 2020“ a jej cieľom je snaha lepšie objasniť súvislosť medzi dlhodobo potlačeným hnevom, poškodenou imunitou a vznikom rakovinového ochorenia.

Autorom textu je: Hematológ MUDr. Pavel Kotouček, FRCPath. Viac o autorovi
Obsah na Akobuk.sk vychádza z aktuálnych vedeckých poznatkov a konzultácií s odborníkmi. Použili sme nasledovné zdroje:
 1. Robert D. Enright: The Forgiving Life: A Pathway to Overcoming Resentment and Creating a Legacy of Love. 2012.
 2. Al-Mabuk R, Enright RD a Cardis P. Forgiveness education with parentally love-deprived college students.  Journal of Moral Education. 1995;24:427-444.
 3. Enright RD, Knutson JA, Holter AC, Baskin T a Knutson C. Waging peace through forgiveness in Belfast, Northern Ireland II: Educational programs for mental health improvement of children. Journal of Research in Education. 2007;63-78.
 1. Gambaro ME, Enright RD, Baskin TA a Klatt J. Can school-based forgiveness counseling improve conduct and academic achievement in academically at-risk adolescents? Journal of Research in Education. 2008;18:16-27.
 2. Holter AC, Magnuson C, Knutson C, Knutson JA a Enright RD. The forgiving child: The impact of forgiveness education on excessive anger for elementary-aged children in Milwaukee’s central city. Journal of Research in Education. 2008;18:82-93
 3. Magnuson CM, Enright RD, Fulmer B a Magnuson KA. Waging peace throug forgiveness in Belfast, Northern Ireland IV: A parent and child forgiveness program.  Journal of  Research in Education. 2009;19:57-65
 4. Park JH, Enright RD, Essex MJ, Zahn-Waxler C a Klatt JS. Forgiveness intervention for female South Korean adolescent aggressive victims.  Journal of Applied Developmental Psychology. 2013;20:393-402
 5. Wei NL, Enright RD, Klatt JS. A forgiveness intervention for Taiwanese youth with insecure attachment. Contemporary Family Therapy. 2013;35(1):105-120
 6. Raman A, Iftikhar R, Kim J a Enright RD. Pilot study: Evaluating the effectiveness of  forgiveness therapy with abused early adolescent females in Pakistan. Spirituality in Clinical  Practice. 2018;5(2):75–87
 7. Waltman MA, Russell DC, Coyle CT, Enright RD, Holter AC, and M. Swoboda, C. The effects of a forgiveness intervention on patients with coronary artery disease. Psychology & Health. 2008:1-17
 8. Forgiveness Can Improve Immune Function
 9. Hansen MJ, Enright RD, Baskin TW, Klatt J. A palliative care intervention in forgiveness therapy for elderly terminally ill cancer patients. J Palliat Care. 2009 Spring;25(1):51-60
 10. Lin W-F, Mack D, Enright RD, Krahn D, Baskin TW. Effects of Forgiveness Therapy on Anger, Mood, and Vulnerability to Substance Use Among Inpatient Substance-Dependent Clients. Journal of Consulting and Clinical Psychology.  2004;72(6):1114–1121
 11. Anger and Cancer: Is There a Relationship?
 12. Greer S a Morris T. Psychological attributes of women who develop breast cancer: A controlled study.  Journal of Psychosomatic Research. 1975;19:147-153
 13. Thomas SP, Groer M, Davis M, Droppleman P, Mozingo J, Pierce M. Anger and cancer: an analysis of the linkages. Cancer Nurs. 2000 Oct;23(5):344-9
 14. Reynolds P, Hurley S, Torres M, Jackson J, Boyd P, Chen VW. Use of Coping Strategies and Breast Cancer Survival: Results from the Black/White Cancer Survival Study. American Journal of Epidemiology. 2000;152(10):940–949
 15. Penedo FJ, Dahn JR, Kinsinger D, Antoni MH, Molton I, Gonzalez JS, Fletcher MA, Roos B, Carver CS, Schneiderman N. Anger suppression mediates the relationship between optimism and natural killer cell cytotoxicity in men treated for localized prostate cancer. J Psychosom Res. 2006;60(4):423-7
 16. Chapman BP, Fiscella K, Kawachi I, Duberstein P a Muennig P. Emotion suppression and mortality risk over a 12-year follow-up. Journal of psychosomatic research. 2013;75(4):381–385.
Zobraziť viac zdrojov

Pridať komentár

Zadajte meno
Nesprávny email
Zadajte komentár